Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Cài đặt Zendframework với Xampp trên windows XP

Cài đặt ZendFramework

- Cài XAMPP, vd dụ vào C:\xampp

- Giải nén zend framework vào trong thư mục cài đặt xampp, ví dụ: C:\xampp\php\ZendFramework-1.11.3

- Thêm vào biến môi trường Path của windows:

o C:\xampp\php";C:\xampp\php\ZendFramework-1.11.2\bin;
(Bằng cách chuột phải vào My Computer à Properties à Advanced à Enviroment Variables)

- Thêm vào php.ini:

o include_path = ".;C:\xampp\php\ZendFramework-1.11.3\library"

Lưu ý

- Không có dấu cách giữa các path

- Có thể cần xóa zf.bat cũ trong C:\xampp\php

Sử dụng công cụ zf.bat

Xem thông tin phiên bản, hướng dẫn sử dụng

Vào Start à Run: cmd,

zf show version

zf --help

Tạo project

Di chuyển đến thư mục của project, ví dụ:

cd C:\xampp\htdocs\projects\

Gõ lệnh

zf create project [tên thư mục project]

Ví dụ

zf create project funstir.com

Sẽ tạo cài đặt một nền tảng trống vào C:\xampp\htdocs\projects\funstir.com

Khi khởi động localhost, vào địa chỉ http://localhost/projects/funstir.com/public

Sẽ hiển ra trang chủ của project mới tạo